บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (28)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสมัย ดอกไม้งาม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางโชติกา คำน้อย
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.คหกรรม
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางมณฑา ยุทธคราม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา กศ.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางยุพยงค์ ศรีนุกูล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา กศ.ม.ชีววิทยา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางดวงใจ แพงศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุภรณ์ ทิพเนตร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.คหกรรม
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนิกร มาระมิ่ง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ Line : nikorn.m

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณชนก โสมปัดทุม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา กศ.ม.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ บุราณสาร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายทินกร ทันแล้ว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา บ.ธม.บริหารธุรกิจ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวนงรักษ์ ยุงไธสง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ก.ศม.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนุกูล กระโจม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.มบริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิการศึกษา ค.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/3
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 1 จาก 2