บุคลากรก่อนประถมศึกษา

บุคลากรก่อนประถมศึกษา (9)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางจุฬาลักษณ์ คอยส์
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การพัฒนาหลักสู่ตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางดวงใจ พรมอินทร์
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางศิริลักษณ์ สอระสัน
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางอรวรรณ ยศตะโคตร
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวมนัสนันท์ เป้งคำภา
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวชิราภรณ์ มาระมิ่ง
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น 2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวประคอง สิตวงศ์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาววรรณภา เมืองแทน
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครุประจำชั้นอนุบาล 1/2
 • การติดต่อ -