Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสุภรณ์ ทิพเนตร
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ค.บ.คหกรรม
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/2
  • การติดต่อ: -
Read 627 times