บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (24)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางกรรณิการ์ วงศ์ธรรม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป5/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางศรีนภา พงษ์สิทธิศักดิ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.4/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางลำพูน จันทร์มาลา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางประกายแก้ว ปัญญารัตน์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.4/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.4/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาพลศึกษา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณา สว่างแวว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางบุญเพ็ง แสนอุบล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอนิวัติ สุขพอดี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ก.ศบ.วิทยาศาสตร์เกษตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาหน้าที่พลเมือง
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางระวิวรรณ ล่ำสัน
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายวิญญู ไชยทะ
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาศิลปะ
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนิษฐา วารีย์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาไทย
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ พลเศษ
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโห
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาชั้น ป.6/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาชั้น ป.4/3
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 1 จาก 2