Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางวรรณชนก โสมปัดทุม
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: กศ.ม.คณิตศาสตร์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.2
  • การติดต่อ: -
Read 618 times