Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: กศ.ม.ชีววิทยา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.3
  • การติดต่อ: -
Read 566 times