Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ค.บ.วิทยาศาสตร์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.2/3
  • การติดต่อ: -
Read 529 times