Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายทินกร ทันแล้ว
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1
  • การติดต่อ: -
Read 508 times