nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยการเคลือบหลุมร่องฟันถาวร อุดฟันถาวร ตามโครงการสร้างเสริมและป้องกันด้านทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีคุณครูฝ่ายงานอนามัยให้การต้อนรับและจัดเตรียมสถานที่ พร้อมกับครูประจำชั้นจัดนักเรียนเข้ารับบริการ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่