nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (16)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางบุหงา วารินทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางพรนิภา อินธิจันทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางกุหลาบ เปลรินทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรัตถยา แสงสี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.สังคมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรคำหาร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวิลัยวรรณ งอยผาลา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ สุจริต
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครุประจำชั้น ป.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุมาลี กางบุญเรือง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศิริรัตน์ นามดี
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกมลพร ปัญญาหลวง
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายจตุพล กำจัดภัย
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวชุติมา สรรพโส
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอรินรัตน์ วงค์ไพร
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ. ศิลปศึกษา
 • หน้าที่หลัก ประจำชั้น ป.2/3
 • การติดต่อ 0951983842