บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (22)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางระจิตตรา ศรีจันทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.สังคมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรวรรณ ใจไหว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.นาฏศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางบุหงา วารินทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางพรนิภา อินธิจันทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางกุหลาบ เปลรินทร์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรัตถยา แสงสี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.สังคมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐธิดา แดงหล้า
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น 2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรคำหาร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวิไลวรรณ งอยผาลา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาววรรณภา จันทร์โคตร
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ..การจัดการทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ สุจริต
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครุประจำชั้น ป.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุมาลี กางบุญเรือง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางปริศนา ชาประดิษฐ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.บรรณารักษ์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.2/4
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 1 จาก 2