nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด