ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร (4)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายแกล้ากล้า ประชานันท์
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ก.ศม.บริการการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • การติดต่อ 089-7989189

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุพรรณ เอ้มะราช
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนิมิต สัตถาผล
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • การติดต่อ 091-8632815

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณา สว่างแวว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
 • การติดต่อ -