บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (31)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสมัย ดอกไม้ทอง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.สังคมศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางโชติกา คำน้อย
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางมณฑา ยุทธคราม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร ยอดตา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/6
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.ชีววิทยา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางอภิญญา นาโควงศ์
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/6
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางดวงใจ แพงศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุภรณ์ ทิพเนตร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนิกร มาระมิ่ง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูที่ปรึกษา ม.2/6
 • การติดต่อ Line : nikorn.m ,FB : www.facebook.com/nikorn.m

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณชนก โสมปัดทุม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต.เด่น โกพลรัตน์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ดนตรีศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายรักพงศ์ บุญล้อม
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ บุราณสาร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายทินกร ทันแล้ว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ -
Page 1 of 2