nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 : แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Services

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 : ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Read 293 times Last modified on วันพุธ, 09 สิงหาคม 2566 19:06