วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 20:28

การใช้งานโปรแกรม Student Care สำหรับนักเรียน

Written by

วิธีการติดตั้งและลงทะเบียน Application Student Care สำหรับนักเรียน

Additional Info

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐนิชา ชินบุตร
 • ตำแหน่ง ครูจิตอาสา
 • วุฒิสูงสุด -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐรินีย์ ศรีชูยงศ์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายพีรพล สุนาร้กษ์
 • ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • วุฒิสูงสุด คบ.อุตสาหกรรม
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางบุญเพ็ง แสนอุบล
 • ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ประจำชั้น ป.6/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอรพรรณ ป้องบุญมี
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด คบ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ประจำชั้นร่วม ป.2/2
 • การติดต่อ 0951592005
หน้าที่ 1 จาก 22