ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2479  โดยมีนายเหรียญ  อุปพงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  ต่อมาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2515  มูลนิธิการศึกษาไทย –  อเมริกัน  ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  59  ตารางวา  และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ  แบบ  017  ในวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2516  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ ที่ 126”

Read 4610 times