เพลงมาร์ชโรงเรียน

บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

ค่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2564

ผลการดำเนินงาน

ร.พ.สมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน

ระบบ School MIS

ระบบสารสนเทศจัดการงานวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด ...

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ปรับปรุง 2560)

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบ E-Learning

ระบบเรียน / สอบ ออนไลน์ มภ.126

อ่านเพิ่มเติม...