บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (23)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางลำพูน จันทร์มาลา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.4/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาพลศึกษา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณา สว่างแวว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางบุญเพ็ง แสนอุบล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอนิวัติ สุขพอดี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ก.ศบ.วิทยาศาสตร์เกษตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาหน้าที่พลเมือง
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางระวิวรรณ ล่ำสัน
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.6/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายวิญญู ไชยทะ
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาศิลปะ
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางกนิษฐา พหลทัพ
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาไทย
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายภัทราวุธ ไชยเชษฐ์
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโห
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาชั้น ป.6/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาชั้น ป.4/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวฐานิตา ภูจันหา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางศรชา พัฒนโพธิ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอภิศักดิ์ อ่อนพฤษ์ภูมิ
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาดนตรี
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางกนกวรรณ ศรีบุศยกุล
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวพรเพ็ญ เฟื่องฟู
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.คณิตศาสตร์ศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวดาราวรรณ พลไชย
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาไทย ป.5
 • การติดต่อ -
Page 1 of 2