nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

นางมะลิวัลย์  เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 ค่ายวิชาการเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารจตุพิทย์ ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด