nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

13 ธันวาคม 2565 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้านิเทศ ติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีท่านผู้อำนวยการมะลิวัลย์ เขือนศิริ คณะครู ครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย และรับฟังคำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของทางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนำมาพัฒนาด้านการบริหารของโรงเรียนต่อไป

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด