nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 ผอ.มะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 พร้อมด้วยท่านรอง และตัวแทนคณะครูร่วมงานกฐินสามัคคีบ้านง่อน ทอดถวาย ณ วัดราชาวาส บ้านง่อน หมู่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผอ.มะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนพัฒนาโรงเรียนโดยมีท่านรองทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ฝ่ายประถม