nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และนางสุดาพร นนสุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นำนักเรียนทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยนักเรียน ป.1-3 จัดกิจกรรมภาคเช้า ถวายที่วัดป่าสันติวัน ส่วนนักเรียน ป.4-6 จัดกิจกรรมภาคบ่าย ถวายที่วัดป่าบ้านง่อน บรรยากาศในการทำบุญถวายเทียนพรรษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่