nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

     วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที เป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บรรยากาศการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเรียบร้อยด้วยดี

ภาพกิจกรรมประถมศึกษา

ภาพกิจกรรมมัธยมศึกษา