nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

     โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด