nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

     โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นการส่งเสริมทักษะการพูด การอ่าน การฟังและการเขียน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565โดยได้รับเกียรติจากนายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่