nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายแกล้วกล้า ประชานันท์ มอบให้นายสุพรรณ เอ้มะราชและนางสุดาพร นนสุราช รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6  ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญ เรียนรู้ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ป.1-3 ถวาย ณ วัดป่าสันติวัน บ้านหนอง ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถวาย ณ วัดราชาวาส บ้านง่อน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ภาพกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล

ภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6