บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (32)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวสมิหรา อุตรวิเศษ
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ค.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายวรุตม์ โคตรคำหาญ
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ร.บ.การเมืองการปกครอง
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจริญญา นาคะอินทร์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ เสนสิทธิ์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ นิลนนท์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ..พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวภัคภิญญา อุทัยวัฒน์
 • ตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุริยัน คำภีศร
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ทัศนศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายแสนสุข แสนอุบล
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศป.บ.ดนตรีไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/2
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2