nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภัยใกล้ตัวในเด็กวัยเรียน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มุมมองให้เด็กในวัยเรียนตระหนักและสามารถป้องกัน แก้ไขเบื้องต้นได้ มีการจัดอบรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งประถมศึกษา) โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้ความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มามอบความรู้ในการอบรมครั้งนี้