นาย วิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะนักเรียน ครูที่นำพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีชมรมนักปั่นจักรยานร่วมแสดงความยินดี โดยปั่นจากจังหวัดอุดรธานี ถึงโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขัน นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน ประธานในพิธี

4

 

5

5

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายแกล้ากล้า ประชานันท์
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ก.ศม.บริการการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • การติดต่อ 089-7989189
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 22:35

คณะกรรมการสถานศึกษา

Written by

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.2
62
50
112
4
อบ.3
60
46
106
4
รวม อบ.
122
96
218
8
ป.1
59
61
120
4
ป.2
52
59
111
4
ป.3
68
69
137
4
ป.4
66
61
127
4
ป.5
67
76
143
4
ป.6
73
69
142
4
รวมประถม
385
395
780
24
ม.1
123
99
222
6
ม.2
128
138
266
6
ม.3
96
98
194
5
รวมมัธยมต้น
347
335
682
17
รวมทั้งหมด
854
826
1,680
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

1

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ก.ศม.

บริหาร กศ.

2

นายสุพรรณ  เอ้มะราช

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม.

บริหาร กศ.

3

นายวิจิตร สายสิงห์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม.

บริหาร กศ.

4

นายนิมิต  สัตถาผล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม.

บริหาร กศ.

5

นางวรรณา  สว่างแวว

รักษาการรอง ผอ.โรงเรียน

ศษ.บ.

สังคมฯ

6

นางปริศนา  ชาประดิษฐ์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

บรรณารักษ์

7

นางบุญเพ็ง  แสนอุบล

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

8

นางศิริลักษณ์  สอระสัน

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมฯ

9

นางอรวรรณ  ยศตะโคตร

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมฯ

10

นายอนิวัติ   สุขพอดี

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

วิทยาศสต์-เกษตร

11

นางรุจิรา  ตั้งกุลบริบูรณ์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

12

นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การพัฒนาหลักสูตรฯ

13

นายทินกร  ทันแล้ว

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ

14

นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

15

นางลำพูน  จันทร์มาลา

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การพัฒนาหลักสูตรฯ

16

นางประกายแก้ว ปัญญารัตน์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

17

นายบัณฑิต  ชิณเทศ

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

18

นางจุฬาลักษณ์  ธีรนิธิมงคลกุล

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การพัฒนาหลักสูตรฯ

19

นางสุภรณ์  ทิพเนตร

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรม

20

นางดวงใจ  พรมอินทร์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

บริหารการศึกษา

21

นางวีณา  มิตรยอดวงศ์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การพัฒนาหลักสูตรฯ

22

นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรคำหาร

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

23

นางบุหงา  วารินทร์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

แนะแนว

24

นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทย์

25

นางสาวอรชร  ศรีเวียงธวัช

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมฯ

26

นางวชิราภรณ์  มาระมิ่ง

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

27

นางมณฑา  ยุทธคราม

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

พลศึกษา

28

นางโชติกา  คำน้อย

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรม

29

นางนิระมัย  นิทัสนะศาสน์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมฯ

30

นางดวงใจ  แพงศรี

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

31

นายบุญกาญจน์  ร่มวาปี

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

สังคมฯ

32

นางสุมาลี กางบุญเรือง

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

สังคมฯ

33

นายไพโรจน์   บุราณสาร

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมฯ

34

นางระวิวรรณ  ล่ำสัน

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การพัฒนาหลักสูตรฯ

35

นางกุหลาบ  เปลรินทร์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ปฐมวัย

36

นายอาทิตย์  พลเศษ

ครู ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

37

นางกรรณิการ์  วงศ์ธรรม

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทย์

38

นางเบญจพร  สุรินทร์เลิศ

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ปฐมวัย

39

นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง

ครู

ค.ม.

บริหารการศึกษา

40

นายธีรศักดิ์  ไชยทะ

ครู ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

41

นางวิไลวรรณ งอยผาลา

ครู ครูชำนาญการ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

42

นางวรรณชนก  โสมปัดทุม

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

43

นางพรนิภา  อินธิจันทร์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

44

นายวรุตม์   โคตรคำหาญ

ครูผู้ช่วย

ร.บ.

การเมืองการปกครอง

45

นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

บรรณารักษ์

46

นางสาวศรีสุดา นาถประนิล

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

ชีววิทยา

47

นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง

ครู ครูชำนาญการ

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

48

นางรัตถยา  แสงสี

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

49

นายนุกูล  กระโจม

ครู ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

50

นางระจิตตรา  ศรีจันทร์

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

51

นางศรีนภา  พงษ์สิทธิศักดิ์ 

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

52

นายสุรเชษฐ์  ทองเลิศ

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

บริหารการศึกษา

53

นางยุพยงค์  ศรีนุกูล

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

54

นายวิญญู  ไชยทะ

ครู ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

55

นางรุ่งทิพย์  ลาผม

ครู ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

56

นางวรวรรณ  ใจไหว

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

นาฏศิลป์

57

นางสาวนงรักษ์  ยุงไธสง

ครู ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

58

นางสาวเกษมศรี  ศรีชาติ

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

59

นางสาวกนกวรรณ  บุราณสาร

ครู

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

60

นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์

ครู

ค.ม.

บริหารการศึกษา

61

นางสาวเจนจิรา  ขันธวิชัย

ครู

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

62

นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร

ครู

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

63

นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 ข้อมูลครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

วุฒิ

วิชา เอก

1

นายบัญชา  ศิลาลัย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2

ศิลป

3

นางสาวเอื้ออารีย์  ไชยศรี

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

4

นางสาววรรณภา  เมืองแทน

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

5

นายพีรพล  สุนารักษ์

ค.บ.

อุตสาหกรรม

6

ศิลป

7

นายสุวิทย์  นิลนนท์

ค.บ.

พลศึกษา

8

นางสาวกนิษฐา  วารีย์

ค.บ.

ภาษาไทย

9

นางสาวชุติมา  แสนสากล

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

10

นายชลภิวิชญ์  ศรีบุศยกุล

วท.บ.

ฟิสิกส์ประยุกต์

11

นายเทพศักดา  แสนโคตร

วท.บ.

เทคโนโลยีไฟฟ้า

12

นางสาวศศิธร  ศรีสำราญ

ศศบ.

ภาษาอังกฤษ

13

นางสาววริศรา  อุปัญญ์

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

14

นายฐาปกรณ์  จันทร์วิเศษ

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

15

นายแสนสุข  แสนอุบล

ศศ.บ

ดนตรีไทย

16

นายรักพงศ์  บุญล้อม

ค.บ.

ดนตรีสากล

17

นางนันทพร  อัฐนาค

ค.บ.

การปฐมวัย

18

นางสาวโสภิดา  ไชยทะ

รป.บ.

การบริหารการปกครอง

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 17:34

อัตลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

           logo2018

คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                

สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                

อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126

อัตลักษณ์ผู้เรียน

“อยู่ดีมีสุข”

อยู่   คือ อยู่อย่างพอเพียง

ดี    คือ อารมณ์ดี

มี    คือ   มีคุณธรรม จริยธรรม

สุข   คือ   สุขภาพดี

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ดนตรี     คือ วงดุริยางค์ วงสตริง วงดนตรีไทย วงโปงลาง

นาฎศิลป์ คือ รำวงมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน

 

        โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 493 หมู่ที่ 2 บ้านง่อน ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2479 โดยมีนายเหรียญ อุปพงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2515 มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ แบบ 017 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126”  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝั่งมัธยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านง่อน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน มีพื้นที่ 33 ไร่ ในปี 2555 ด้วยจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ จานวน 21,000,000 บาท ( 21 ล้านบาท) จัดสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล (ตอกเข็ม) สี่ชั้น จานวน 24 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 33 ไร่ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเดิม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านง่อน หมู่ 26

 
 
อาณาเขต โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งประถมฯ)
 
 • ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านง่อน
 • ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านหนองพะเนาว์
 • ทิศตะวันออก อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
 • ทิศตะวันตก อยู่ใกล้กับ อบต. สว่างแดนดิน
 
 
อาณาเขต โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งมัธยม)
 
 • ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านง่อน หมู่ 26
 • ทิศใต้ อยู่ใกล้กับ อบต. สว่างแดนดิน
 • ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านง่อน หมู่ 26
 • ทิศตะวันตก อยู่ใกล้กับ ป้อมตารวจ สภ.สว่างแดนดิน
หน้าที่ 22 จาก 22