Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนันทชนินทร์ โคตรคำหาร
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ 0972430854

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุดาพร นนสุราช
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ฝ่ายบุคลากร
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายลือชา ธิโสภา
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • การติดต่อ 089-8403831

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • ชื่อกิจกรรม ค่ายวิชาการ 2563
 • วัน เวลา 24-25 ธ.ค.2563

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info