ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ภาพกิจกรรมวันนี้ : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี โดยมีผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

jariya6   jariya5

jariya2   jariya3

jariya1   jariya4

                                                            ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่