ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาตร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยได้รับเกียรติจากนายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการประกวดการแต่งกายชุดรีไซเคิล นิทรรศการ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพือมุ่งให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาตร์ตามความสนใจ

vit2562   vit2562-004

vit2562-003   vit2562-001

vit2562-002   vit2562-005

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่