ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

     นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่ายมัธยมฯ  โครงการ "ค่ายพุทธบุตร" เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

DSC 7151    DSC 7113 

DSC 7160    DSC 7164

DSC 7266    DSC 7266