ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี

โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสุพรรณ เอ้มะราช เป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

Tumma 4   Tumma 3

Tumma 1   Tumma 6

Tumma 2   Tumma 5

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่