เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

และเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด

   kunnatum 4   kunnatum 3

   kunnatum 2   kunnatum 1

   kunnatum 5   kunnatum 6

                                             ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่