เขียนโดย Super User

       นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลกเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน คำประพันธ์ชนิดต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง การคัดลายมือ การระบายสีภาพ และการวาดภาพระบายสี

 DSC 4163  DSC 4157

DSC 4215  DSC 4232

DSC 4325  DSC 4564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ตามลิงส์