ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย วชิราภรณ์ มาระมิ่ง

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกิจกรรมค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธระดับชั้นอนุบาล เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดในตัวนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 IMG 0912  IMG 0920

IMG 0955  IMG 0994

IMG 1000

 

 ดูภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ