ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่าย ม.ต้น  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้รับประสบการณ์ตรงทางสังคม และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มตามแหล่งเรียนรู้  

mp12600001  mp12600002

mp12600005  mp12600006

mp12600004  mp12600003