ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 

                           thai0007     thai0001

                           thai0005     thai0006

                           thai0004     thai0003

thai0002

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่