ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

26-28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านลูกเสือ โดยมีท่านผุ้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ และคณะครูทุกท่านช่วยดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                        scout2560-010      scout2560-008

                        scout2560-009      scout2560-002

                        scout2560-005      scout2560-006

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ คลิกที่นี่