ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ายอนุบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ด้านทักษะต่าง  ๆ ให้กับเด็กได้เกิดการเรียนรู้ จากกิจกรรมที่หลากหลายทางวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมก้บฝ่ายบริหารและคณะครูฝ่ายอนุบาลทุกท่าน ณ อาคารฝ่ายอนุบาลบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

                   vit001           vit004

                   vit005           vit003

                

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด