ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสู่ประชามคมอาเซียน ในชื่อ "กิจกรรมวันอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเเรียนทุกระดับชั้น และมีการเข้ากิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในภาคบ่าย นักเรียนได้รับทั้งความรุู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ และความสนุกสนาน จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

                     A06      A01

                     A03      A02

                     A04      A05

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 1

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 2