ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 นี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายแกล้วกล้า ประชานันท์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณธรรม นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

        04             05

 

        06             03

 

        02             01

 

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด