ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ระดับชั้นอนุบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธเน้นจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีวิถีชีวิตที่พอเพียง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด