เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะท่านรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนได้ต้อนรับผู้บริหารโครงการ
เครือข่ายสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน (Health Literacy) คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส
และคุณศศิตา ปิติพรเทพิน ที่มาเยี่ยมเยือน ติดตามให้คำปรึกษาโครงการด้านสุขภาพต่างๆ ของโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้มาปรับปรุงพัฒนาต่อไปในการดำเนินงาน
ขอขอบพระคุณเครือข่ายสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียนมา ณ โอกาสนี้


  

  

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่