บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (22)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายจตุพล กำจัดภัย
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวชุติมา สรรพโส
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอรินรัตน์ วงค์ไพร
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ. ศิลปศึกษา
 • หน้าที่หลัก ประจำชั้น ป.3/2
 • การติดต่อ 0951983842

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอรพรรณ ป้องบุญมี
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด คบ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ประจำชั้นร่วม ป.2/2
 • การติดต่อ 0951592005
หน้าที่ 2 จาก 2