ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

      โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรร ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง 

 DSC 4025  IMG 8106

DSC 4023  DSC 3998

 

ภาพกิจกรรมตามลิงค์