ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

        โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และในปีการศึกษานี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 3 พรรค และมีนักเรียนทุกระดับชั้นได้มาใช้สิทธิ์กันมากเหมือนทุกๆปีการศึกษา โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 มิถนายน 2562

DSC 3343

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ