ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึึกษา 2560

DSC 5357 1  DSC 5351

DSC 5355  DSC 5420

DSC 5404  DSC 5656

DSC 5925  DSC 5960

 ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 1 คลิกทีนี่ครับ

 ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 1 คลิกทีนี่ครับ

 ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 1 คลิกทีนี่ครับ