ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ในชื่อ"โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด" โดยมีท่านนายก อบต.สว่างแดนดิน นายเรืองยศ อิทรธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 วัน คือวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 วันนี้เป็นวันแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนวันที่สอง และสาม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและช่วยให้เป็นพลังต่อต้านยาเสพติดสืบต่อไป

                    ice001        ice003

                    ice002        ice004

                    ice005        ice006

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด